БАМР
 

Младежка заетост

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г.
Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.
План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2012-2013 г.
Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2008 - 2015 г.
Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008 -2015 г.
Национална стратегия за детето 2008-2018 г
Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 - 2015 г.
Национален план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015 г.”
Стратегия за корпоративна социална отговорност за периода 2009-2013 г.
Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България
Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010-2020 г.)
Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания 2010-2013г.
Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 - 2020 г.
План за действие по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020г.
Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)
Национален план за действие по заетостта 2013 г.
Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.
Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)
План за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.)
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.

Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС