БАМР
 

Достъп до информация и услуги

Оперативна програма "Техническа помощ" 2007 - 2013 г.
Стратегия за обучение на служителите в администрацията
Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006 - 2013 г.
Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 - 2013 г.
Концепция за подобряване на административното обслужване в контекста на принципа "Едно гише"
Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015
Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г.
План за действие на мерките по Стратегията за подкрепа на развитие на гражданските организации в България и Визията за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор в периода 2012 – 2015
Актуализирана секторна пощенска политика на Република България  2009-2013 г.
Национална пътна карта за научна инфраструктура
Политика в областта на електронните съобщения на Република България
Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020
Национална програма „Цифрова България 2015”
Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (2012-2015)
Национален оперативен план за изпълнение на стратегическите цели за изграждане на широколентов достъп в Република България

Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС