БАМР
 

Социалното включване на младите хора

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране 2007 - 2013 г
Регионален план за развитие на Северозападен район за планиране 2007 - 2013 г.
Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България
Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България 2005 - 2015 г.
Стратегия за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България
Регионален план за развитие на Южен централен район за планиране 2007 - 2013 г.
Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2007 - 2013 г.
Регионален план за развитие на Северен централен район за планиране 2007 -   2013г.
Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране 2007 - 2013 г.
Актуализирана Стратегия за децентрализация 2006 - 2015
Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010 - 2013 г.
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 - 2022 г.
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.
Резолюция за социалното включване на младите хора
Европейски пакт за младежта за подобряване на възможностите за развитие на знанията, мобилността, заетостта и социалното включване на младите европейски граждани
Съвместния меморандум по социално включване на Република България

Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС