БАМР
 

Професия младежки работник

Липса на професията «младежки работник» в Националната класификация на професиите в България, поради което БАМР планира:

  • да стартира дискусия относно включването на професия «младежки работник» в Националната класификация на професиите със съответните звена в МОМН, отговарящи за младежта, като професионалното обучение и образование, висшето образование, и с Националната агенция за професионално образование и обучение, и с Министерството на труда и социалната политика, което отговаря за актуализацията на Националната класификация на професиите;
  • да органзиира дискусия с работодателските организации с цел установяване на зачитане при наемане на работа и кариерното развитие на знанията, уменията и опита на младите хора, придобити от тяхната доброволческа и младежка работа;
  • да организира кампания на национално и местно ниво за признаване и публичност на професията „младежки работник” и за разработване на план за валидиране на неформалното учене в младежката област.

 

Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС